Nyhavn harbour panorama and Copenhagen historic old town in Denmark

DenmarkDanmark

Denmark flag

Om ESS

European Social Survey (ESS) er en forskerdrevet tværnational survey, der er blevet gennemført hvert andet år i en lang række europæiske lande siden 2002. Undersøgelsen ledes af et centralt konsortium under ledelse af Rory Fitzgerald fra City, University of London, UK, Konsortiet består endvidere af seks andre institutioner:

ESS måler befolkningens holdninger, opfattelser og adfærd i mere end 30 europæiske lande.

Hovedformålene med ESS er:

 • at kortlægge stabilitet og ændringer i sociale strukturer, leveforhold, og holdninger i Europa, samt at forstå hvorledes Europas sociale, politiske og moralske systemer forandres,
 • at gennemføre og udbrede et højere videnskabeligt niveau i den komparative samfundsforskning for eksempel med hensyn spørgeskemadesign og testning, udtræk af stikprøver, dataindsamling og spørgsmålenes pålidelighed,
 • at introducere velgennemtænkte indikatorer på national udvikling, baseret på medborgernes egne oplevelser og vurderinger af vigtige forhold i samfundet,
 • at bidrage til og understøtte uddannelsen af europæiske samfundsforskere i komparative kvantitative metoder og analyse,
 • at forbedre tilgængeligheden af data om sociale forandringer for forskere, politikere og andre interesserede.

ESS i Danmark

Nøglepersoner

ESS er i Danmark repræsenteret af den nationale koordinator Torben Fridberg, Seniorforsker ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Dataindsamlingen til 6. runde af ESS er gennemført af SFI-Survey.

Spørgsmål om ESS i Danmark sendes til Torben Fridberg tf@sfi.dk

Danmarks deltagelse i ESS

Danmark har hidtil deltaget i samtlige runder af ESS:

Emner

ESS måler holdninger, opfattelser og adfærd i forskellige populationer rundt om i Europa. Spørgeskemaet omfatter et grundmodul, som er det samme i hver runde, samt moduler med skiftende temaer og endelig en supplerende sektion, der omfatter en måling af menneskers værdier samt eksperimentelle spørgsmål.

Grundmodulet fokuserer på spørgsmål om:

 • Medieanvendelse
 • Politik
 • Tillid til samfundsinstitutioner
 • Immigration
 • Frygt for kriminalitet
 • Helbred
 • Religion
 • Velbefindende
 • Menneskelige værdier
 • Demografi

Moduler med skiftende temaer:

 • Immigration, medborgerskab og demokrati (runde 1, 2002)
 • Økonomisk moral, arbejde, familie og velbefindende, helbred og søgning af behandling (runde 2, 2004)
 • Alder for livsbegivenheder, personlig og social velbefindende (runde 3, 2006)
 • Holdning til aldring og holdning til velfærdsstaten (runde 4, 2008)
 • Tillid til politi og domstole og arbejde, familie og velbefindende (runde 5, 2010)
 • Forståelse og vurdering af demokrati og personlig og social velbefindende(runde 6, 2012)
 • Immigration og ulighed i helbred (runde 7, 2014)

Metoder

ESS dataindsamlingen er i Danmark gennemført ved hjælp af CAPI. Interviewingen er foretaget på dansk. Det danske spørgeskema svarer til det fælles skema med enkelte tilpasninger til danske forhold, for eksempel vedrørende politiske partier, religion og uddannelse.

ESS stikprøven er repræsentativ for alle personer I alderen 15 år og derover (ingen øvre aldersgrænse), som er bosiddende i en privat husstand i Danmark, uanset nationalitet, statsborgerskab eller sprog. Interviewpersonerne udtrækkes gennem en simpel tilfældig udvælgelse, og minimum 1.500 interviews gennemføres.

Formidling

På følgende link findes en hjemmeside vedrørende ESS på dansk med yderligere oplysninger om ESS i Danmark, herunder publiceringer af danske forskere på grundlag af ESS data.

Address book icon

Kontakt

Torben Fridberg
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
www.sfi.dk
tf@sfi.dk