Panorama of the Bryggen Hanseatic Wharf, a UNESCO World Heritage site

NorwayNorge

Norway flag

Om ESS

European Social Survey (ESS) er en forskerdrevet tverrnasjonal spørreundersøkelse (survey) som siden 2002 har blitt gjennomført hvert annet år i en lang rekke europeiske land. ESS ble gitt status som «European Research Infrastructure Consortium» (ERIC) i november 2013. Konsortiet styres av «Core Scientific Team», som ledes av Rory Fitzgerald fra City, University of London (UK) sammen med syv andre partner-institusjoner::

ESS måler befolkningens holdninger, oppfatninger og atferdsmønstre i over 30 europeiske land.

Hovedmålene med ESS er:

 • å kartlegge stabilitet og endringer i sosiale strukturer, leveforhold og holdninger i Europa og å forstå hvordan Europas sosiale, politiske og moralske systemer forandres
 • å gjennomføre og utbrede rigide standarder som vil gi komparativ samfunnsforskning et høyere vitenskapelig nivå, for eksempel med hensyn til utvikling og testing av spørreskjema, utvalgsteknikk, datainnsamling, reduksjon av feilkilder og styrking av spørsmålenes pålitelighet
 • å innføre vel gjennomtenkte indikatorer på nasjonal utvikling basert på medborgernes egne opplevelser og vurderinger av viktige forhold i samfunnet
 • å bidra til og støtte europeiske samfunnsforskere utdanning i komparativ kvantitativ måling og analyse
 • å øke synligheten og utbredelsen av data om sosial endring blant forskere, politikere og andre interesserte

ESS i Norge

Nøkkelpersoner i Norge

Professor Sveinung Arnesen, Universitetet i Bergen (UiB), er Norges nasjonale koordinator (NC). Han er også medlem i ESS sitt Core Scientific Team, som representant for de nasjonale koordinatorene i medlemslandene.

Seniorrådgiver Siv Johnsen Soriano, Norges forskningsråd, representerer Norge på vegne av Kunnskapsdepartementet i "General Assembly".

Professor Ann-Helén Bay, OsloMet, leder ESS sitt General Assembly.

Professor Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen (UiB), er medlem i "Scientific Advisory Board".

Feltarbeidet for runde 11 av ESS i Norge ble utført av Ipsos. For mer informasjon om undersøkelsen, se Ipsos’ nettside.

Spørsmål om ESS i Norge kan sendes til Sveinung Arnesen.

Deltakelse i ESS

Norge har deltatt i samtlige runder av ESS:

Emner

ESS måler holdninger, oppfatninger og atferdsmønstre i forskjellige populasjoner rundt om i Europa. Spørreskjemaet består av en kjernemodul, som er den samme i hver runde, to roterende moduler med skiftende temaer, og en supplerende del med spørsmål om menneskers verdier samt eksperimentelle tester av spørsmål.

Kjernemodulen fokuserer på spørsmål om:

 • kriminalitet
 • demokrati og politikk
 • verdier
 • innvandring
 • mediebruk
 • nasjonal og etnisk identitet
 • oppfattet diskriminering
 • religion
 • sosial ekskludering
 • sosial tillit/tillit til samfunnsinstitusjoner
 • subjektiv velvære og sosial bakgrunn

De roterende modulene fokuserer på:

 • innvandring, medborgerskap og demokrati (runde 1, 2002)
 • økonomisk moral, arbeidsmoral, arbeid, familie og velvære, helse og søking etter behandling (runde 2, 2004)
 • alder for viktige livshendelser, personlig og sosialt velvære (runde 3, 2006)
 • holdninger til aldring og holdninger til velferdsstaten (runde 4, 2008)
 • tillit til politi og rettsvesen (runde 5, 2010)
 • forståelse og vurdering av demokrati og personlig og sosialt velvære (runde 6, 2012)
 • holdninger til innvandring og sosial ulikhet i helse (runde 7, 2014)
 • holdninger til velferd, klimaendring og energi (runde 8, 2016)
 • alder for viktige livshendelser, rettferdighet og hederlighet (runde 9, 2018)

Metoder

Intervjuingen blir gjennomført på norsk. Det norske spørreskjemaet er basert på et felles skjema, med enkelte tilpasninger til norske forhold vedrørende for eksempel politiske partier, religion, utdannelse og ekteskapelig status.

De norske utvalgene er representative for alle personer i alderen 15 år og eldre som bor i en privat husstand i Norge, uansett nasjonalitet, statsborgerskap eller språk. Intervjupersonene trekkes ved hjelp av sannsynlighetsutvelging der målet er en minimum effektiv utvalgsstørrelse på 1,500 etter at det er tatt høyde for eventuelle designeffekter.

Utvalgsdesignen for ESS i Norge er basert på ren tilfeldig trekking med stratifisering etter alder, kjønn og region. Utvalgsrammen er Folkeregisteret, som omfatter alle personer som er bosatt i Norge.

Address book icon

Kontakt

Sveinung Arnesen
Sveinung.Arnesen@uib.no
University of Bergen (UiB)