Houses on Stortorget square, Stockholm, Sweden

SwedenSverige

Sweden flag

Om ESS

European Social Survey är en akademiskt driven tvärnationell enkätundersökning som har genomförts vartannat år i Europa sedan 2001. ESS centrala vetenskapliga styrning leds av Rory Fitzgerald vid City, University i London, Storbritannien, tillsammans med sex andra partnerinstitutioner:

ESS mäter människors attityder, uppfattningar och beteenden i mer än 30 Europeiska länder.

Syftet med ESS är:

 • att kartlägga stabilitet och förändringar i sociala strukturer, levnadsförhållanden och attityder i Europa, samt att tolka hur Europas sociala, politiska och moraliska system förändras.
 • att uppnå och sprida en högre vetenskaplig nivå i den komparativa samhällsvetenskapliga forskningen. Detta gäller till exempel enkätdesign och testning, urval, datainsamling och reliabilitet.
 • att introducera väl genomtänkta indikatorer på nationell utveckling baserad på medborgarnas egna upplevelser och bedömningar av samhällets institutioner.
 • att understödja och underlätta utbildning av samhällsvetenskapliga forskare i Europa som bedriver kvantitativ komparativ forskning.
 • att förbättra tillgänglighet av data relaterat till sociala förändringar för akademiker, policymakare och den allmänna opinionen.

ESS i Sverige

Nyckelpersoner

Sverige representeras i ESS av den nationella koordinatorn Mikael Hjerm, Professor vid sociologiska institutionen, Umeå Universitet. Han assisteras av Filip Fors forskningssamordnare vid sociologiska institutionen, Umeå Universitet

Fältarbetet av ESS sjätte runda i Sverige genomfördes av Ipsos Observer.

Frågor kring ESS i Sverige skickas till Mikael Hjerm på mikael.hjerm@soc.umu.se

Sveriges deltagande i ESS

Sverige har hittils deltagit i samtliga omgångar av ESS

Ämnesområden

ESS mäter attityder, upplevelser och beteendemönster i olika populationer runt om i Europa. Enkäten innehåller en basmodul som är identisk vid varje omgång samt några roterande moduler, fokuserade på specifika ämnesområden, och en kompletterande del med mänskliga värderingar och experimentella tester.

Frågorna i basmodulen krestar kring:

 • Medianvändning
 • Politik
 • Tillit till institutioner
 • Immigration
 • Rädsla för brott
 • Hälsa
 • Religion
 • Välbefinnande
 • Mänskliga värderingar
 • Demografi

Frågorna i de roterande modulerna kretsar kring:

 • Immigration, medborgarskap och demokrati (omgång 1, 2002)
 • Ekonomisk moral, arbete, familj och välbefinnande, hälsa och vårdsökande (omgång 2, 2004)
 • Livsfaser, personligt och socialt välbefinnande (omgång 3, 2006)
 • Attityder till åldrande och attityder till välfärd (omgång 4, 2008)
 • Tillit till polis och domstolar (omgång 5, 2010)
 • Förståelse och bedömning av demokrati samt personligt och socialt välbefinnande (omgång 6, 2012)
 • Attityder till immigration och ojämlikheter i hälsa (omgång 7, 2014).

Metoder

ESS-undersökningen i Sverige är insamlad genom CAPI/PAPI. Intevjuerna genomförs på svenska. Frågorna som ingår i intervjuerna baseras på ESS gemensamma enkät, vissa smärre justeringar har dock utförts för att enkäten ska passa in i en svensk kontext. Till exempel är frågor om politiska partier, religion och utbildning anpassade utifrån det svenska samhället.

ESS urval är representativt för alla personer över 15 år som tillhör privata hushåll Sverige, oavsett nationalitet, medborgarskap och språk. De individer som deltar i ESS-undersökningen väljs ut genom slumpmässiga urval i alla steg av urvalsprocessen. Målet är att åtminstone 1500 individer ska ingå i det slutgiltiga urvalet.

ESS urvalsdesign i Sverige baseras på ett obundet slumpmässigt urval.

Address book icon

Kontakt

Mikael Hjerm
mikael.hjerm@soc.umu.se
Sociologiska Intitutionen, Umeå Universitet: 
http://www.soc.umu.se/

Sociologiska institutionen 
Umeå universitet
901 87 Umeå - Sverige