Cityscape of Bratislava, Slovakia

Slovak RepublicSlovensko

Slovakia flag

Európska Sociálna Sonda

Európska sociálna sonda (European Social Survey - ESS) je medzinárodný komparatívny sociálny prieskum vytvorený v akademickom prostredí, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky od roku 2001. Je koordinovaný hlavným vedeckým tímom (Core Scientific Team), na čele ktorého stojí Rory Fitzgerald zo City, University of London (Veľká Británia) spoločne so zástupcami ďalších šiestich partnerských inštitúcií:

Európska sociálna sonda zisťuje postoje, presvedčenia a vzorce správania širokej populácie viac ako tridsiatich národov/krajín.

Hlavnými cieľmi ESS sú:

 • sledovať stabilitu a zmeny v sociálnej štruktúre, v podmienkach a postojoch v Európe a interpretovať sociálne, politické a morálne premeny Európy
 • dosahovať a šíriť vyššie metodologické štandardy medzinárodného výskumu v sociálnych vedách, týkajúce sa napr. tvorby dotazníka a jeho pred-testovania, výberu vzorky, zberu dát, spoľahlivosti otázok a znižovania chybovosti
 • prinášať podložené ukazovatele rozvoja na národnej úrovni, založené na pohľade občanov na kľúčové prvky spoločnosti
 • uskutočňovať a podporovať vzdelávanie sociálnych výskumníkov v medzinárodných kvantitatívnych meraniach a analýzach
 • zviditeľňovať dáta a ich dosah na spoločenské zmeny medzi akademikmi, politikmi a širšou verejnosťou.

ESS na Slovensku

Kontaktné osoby na Slovensku

Slovensko je v ESS reprezentované Národnými koordinátormi: Denisa Fedáková a Michal Kentoš z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Otázky týkajúce sa ESS na Slovensku adresujte na Denisu Fedákovú alebo Michalovi Kentošovi.

Účasť Slovenska

Slovensko sa doposiaľ zúčastnilo viacerých kôl:

Témy

Európska sociálna sonda zisťuje postoje, presvedčenia a vzorce správania populácie naprieč Európou. Dotazník pozostáva zo základného modulu otázok, ktoré sa opakujú v každom kole, rotujúcich modulov, ktoré sú venované špeciálnej téme a doplnkovej časti, ktorú tvorí škála ľudských hodnôt  a metodologické testy.

Otázky základného modulu zisťujú:

 • Demokraciu a politiku
 • Kriminalitu
 • Imigráciu
 • Využívanie médií
 • Národnú a etnickú identitu
 • Vnímanú diskrimináciu
 • Religiozitu
 • Sociálne vylúčenie
 • Spoločenskú dôveru a dôveru v inštitúcie
 • Subjektívnu pohodu
 • Socio-demografické charakteristiky

Rotujúce moduly zisťujú:

 • Imigráciu, občianstvo a demokraciu (1.kolo ESS, 2002)
 • Ekonomickú morálku, pracovné a rodinné prostredie a subjektívnu pohodu, zdravie a Zdravotnú starostlivosť (2.kolo ESS, 2004)
 • Časové plány v živote, osobná a sociálna pohoda (3.kolo ESS, 2006)
 • Postoje k vekovej diskriminácii a postoje k sociálnemu zabezpečeniu (4.kolo ESS, 2008)
 • Dôvera v políciu a súdy, pracovné prostredie (5.kolo ESS, 2010)
 • Porozumenie demokracii a osobná a sociálna pohoda (6.kolo ESS, 2012)
 • Postoje k imigrantom a rozdiel v zdravotnej starostlivosti  (7.kolo ESS, 2014)
 • Postoje k sociálnemu zabezpečeniu, klimatické zmeny a zdroje energie (8.kolo ESS, 2016)
 • Časové plány v živote, rovnosť a spravodlivosť (9.kolo ESS, 2018)

Metódy

ESS dotazník bol zbieraný metódou PAPI, počnúc 9. kolom ESS metódou CAPI. Dotazník sa pripravuje v dvoch jazykoch: slovenský a maďarský. Dotazník je prekladaný zo zdrojového dotazníka, ale informácie špecifické pre danú krajinu (ako napr. politické strany, náboženstvá, vzdelávací systém a rodinný stav) sa prispôsobujú tak, aby reflektovali národný kontext.

Vzorka respondentov ESS je reprezentatívna a tvoria ju obyvatelia domácností na Slovensku 15 a viac roční, bez ohľadu na ich národnosť, občianstvo alebo jazyk. Respondenti sú vyberaní prísnou metódu náhodného výberu a minimálna výsledná veľkosť vzorky (po odrátaní "design effects" je 1500 respondentov.

Proces výberu vzorky na Slovensku je založený na 4-stupňovom stratifikovanom pravdepodobnostnom dizajne. Výberovým rámcom sú zoznamy miest a obcí, register adries a zoznamy domácností. Vzorku prieskumu tvoria vybraní respondenti v domácnostiach.

Diseminácia

Na Slovensku boli z dát ESS vydané tieto publikácie:

Európska sociálna sonda, 2.kolo na Slovensku

Európska sociálna sonda, 3.kolo na Slovensku

Európska sociálna sonda, 4.kolo na Slovensku

Európska sociálna sonda, 5.kolo na Slovensku

Európska sociálna sonda, 6.kolo na Slovensku

Address book icon

Kontakt

Denisa Fedáková
dfedak@saske.sk
Slovenská Akadémia Vied