Houses with traditional red roofs in Prague. Old Town Square in the Czech Republic.

Czech RepublicČeská republika

Czechia Flag

ESS

European Social Survey (ESS) je mezinárodní akademický výzkumný projekt, v jehož rámci probíhají od roku 2002 v evropských zemích každé dva roky výzkumná šetření. Pod vedením Roryho Fitzgeralda (City, University of London) jej řídí tým (Core Scientific Team) složený z osmi partnerských institucí:

ESS měří postoje, představy a vzorce chování různých populací ve více než třiceti zemích.

Hlavní cíle ESS jsou:

 • zmapovat stabilitu a změnu v sociální struktuře, podmínky a postoje v Evropě a interpretovat, jak se v Evropě mění sociální, politické a morální struktury,
 • dosáhnout a šířit vyšší standardy v mezinárodním sociálně-vědním výzkumu, například co se týče návrhu dotazníku a pilotáže otázek, výběru respondentů, sběru dat, snížení zkreslení a nereliability otázek,
 • zavést vývojové indikátory založené na vnímání a hodnocení klíčových aspektů společností ze strany jejich obyvatel,
 • provádět a podporovat odborné vzdělávání evropských sociálních vědců v oblasti komparativních kvantitativních měření a analýz,
 • zlepšit viditelnost a dosah údajů o společenských změnách mezi vědci, politiky a širší veřejností.

ESS v České republice

Důležité osoby v Česku

Česko je v ESS reprezentováno národní koordinátorkou Klárou Plecitou ze Sociologického ústavu AV ČR, kterou zastupuje Jaroslava Pospíšilová. Sběr dat pro 11. vlnu ESS v Česku provádí agentura SC&C.

Dotazy a připomínky k ESS v Česku posílejte Kláře Plecité na adresu klara.plecita@soc.cas.cz.

Účast v ESS

Česko se zúčastnilo následujících vln ESS:

Témata

ESS měří vzorce postojů, představ a chování populací evropských zemí. Dotazníky pro šetření ESS se skládají ze základního modulu, který je stejný pro každou vlnu, rotačního modulu, který je věnován speciálním tématům, a doplňkové sekce, která je věnována Schwartzově škále hodnot a experimentálním testům.

Otázky základního modulu se zaměřují na následující témata:

 • kriminalita
 • demokracie
 • politika
 • imigrace
 • sledování médií
 • národní a etnická identita
 • vnímání diskriminace
 • sociální exkluze
 • náboženství
 • sociální důvěra a důvěra v instituce
 • subjektivní blahobyt a socio-demografické charakteristiky

Rotační moduly obsahují témata:

 • immigrace, občanství & demokracie (ESS 1, 2002)
 • ekonomická morálka, práce, rodina & blahobyt, zdraví a vyhledávání zdravotní péče (ESS 2, 2004)
 • časování života, osobní a sociální blahobyt (ESS 3, 2006)
 • postoje k ageismu a postoje k blahobytu (ESS 4, 2008)
 • důvěra k policii a k soudům (ESS 5, 2010)
 • chápání a hodnocení demokracie, osobní a sociální blahobyt (ESS 6, 2012)
 • postoje k imigraci, nerovnosti v oblasti zdraví (ESS 7, 2014)
 • názory na klimatickou změnu a energetiku, postoje k blahobytu (ESS 8, 2016)
 • časování života, spravedlnost a férovost (ESS 9, 2018)
 • digitální sociální kontakty, demokracie (ESS 10, 2021)
 • gender, nerovnosti v oblasti zdraví (ESS 11, 2023)
 • imigrace, sociální blahobyt (ESS 12, 2025)

Výzkumné metody

Data pro ESS jsou v Česku od 11. vlny (2024) sbírána metodou CAWI + papírový dotazník. Dotazování probíhá v českém jazyce. Pro sběr dat jsou používány zdrojové instrumenty ESS přeložené do češtiny (metoda TRAPD), kategorie odpovědí na otázky na politické strany, náboženské vyznání, vzdělání a partnerský status reflektují národní kontext.

Výběry respondentů pro ESS jsou reprezentativní pro obyvatele Česka ve věku od 15 let bez horního věkového limitu, kteří žijí v soukromých obydlích. Respondenti jsou vybíráni metodou čtyřstupňového pravděpodobnostního výběru. V prvním stupni výběru je výběrovou oporou seznam sídelních jednotek ČSÚ, ve druhém stupni Registr sčítacích obvodů ČSÚ. Minimální efektivní velikost výběru je 1,500 respondentů po odečtení designových efektů.

Aktuality

Více o projektu ESS v Česku najdete českých stránkách projektu:

Address book icon

Kontakt

Klára Plecitá
Sociologický ústav AV ČR
Klara.Plecita@soc.cas.cz